งานบริหารทั่วไป CMUBS เยือนกรุงเทพมหานคร แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทั้งการสื่อสารภายในองค์กรจากสถาบันการศึกษาและองค์กรชั้นนำ

28 กันยายน 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 11 กันยายน 2566 งานบริหารทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผศ.ดร.เอื้อบุญ เอกะสิงห์ รองคณบดีฯ และผศ.ดร.สายนที เฉินบำรุง ผู้ช่วยคณบดีฯ นำบุคลากร ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทั้งการสื่อสารภายในองค์กร จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการสถาบันการศึกษาในระดับคณะ โดยมี ศ.ดร.วิเลิศ ภูวิวัชร คณบดีคณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี ให้การต้อนรับ ก่อนเข้ารับฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ รศ.ดร.ดนุพล หุ่นโสภณ รองคณบดีฯ รศ.ดร.พัชสิรี ชมภูคำ ผู้ช่วยคณบดีฯ รศ.ดร.กัญญารัตน์ สานโอฬาร ผู้ช่วยคณบดีฯ อ.ดร.ถิรพุทธิ์ ปิติฉัตร ผู้ช่วยคณบดีฯ และคุณอโนชา เล่าพิทักษ์ ผู้อำนวยการบริหารคณะฯ พร้อมนำศึกษาดูงานภายในคณะฯ อย่างเข้มข้นตลอดทั้งวัน

วันที่ 12 กันยายน เดินทางศึกษาดูงานต่อเนื่องเป็นวันที่สอง ณ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยมีคุณวชิระ ฉัตรภูมิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานทรัพยากรมนุษย์ และ คุณสาริษฐ์ ไตรโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสื่อสารองค์กรและแบรนด์ดิ้ง ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้ระบบการบริหารจัดการภายในองค์กร และนำชมพื้นที่สวัสดิการพนักงานภายในสำนักงานสำหรับการศึกษาดูงานดังกล่าว งานบริหารทั่วไปจะได้นำแนวคิดและวิธีการบริหารจัดการต่างๆ มาปรับใช้เพื่อพัฒนาแผนงานและการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่