ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 8/2565 (วาระพิเศษ)

29 มิถุนายน 2565

คณะเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 8/2565 (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่