คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566

27 กรกฎาคม 2566

คณะทันตแพทยศาสตร์

ผศ.ทพ.ดร.นฤมนัส คอวนิช คณบดี รศ.ทพญ.สั่งสม ประภายสาธก รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ทพญ.ดร.สการัตห์ ณ ลำปาง รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร ร่วมจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมายาวนานของพุทธศาสนิกชนให้คงอยู่ ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนเป็นการน้อมนำหลักธรรมคำสั่งสอนไปประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้อง เมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 ณ วัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่

แกลลอรี่