วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดงานประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 (Digital Innovation and Financial Technology Conference; 2023-2 (DIFT2023-2)

7 ตุลาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดงานประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 (Digital Innovation and Financial Technology Conference; 2023-2 (DIFT2023-2) เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษามีการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาต่อสังคมและผู้สนใจสามารถนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขา Digital Innovation และ Financial Technology ระหว่างนักวิจัยและนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ และเป็นช่องทางในการนำเสนอผลงานวิจัยให้เป็นที่ประจักษ์ เสริมสร้างความมั่นใจในการนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษา รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ซึ่งอาจนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดทางด้านวิชาการและด้านการวิจัยในอนาคต อีกทั้งเพื่อให้เป็นไปตามประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อสำเร็จการศึกษา ของวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

ภายในงานได้จัดให้มีการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงิน โดยมี ผศ.ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล เป็นประธานเปิดงานประชุมวิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติจาก คุณปรมินทร์ อินโสม ประธานอิสระ และผู้ก่อตั้งบริษัท สตางค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "Tokenization" ทั้งนี้ ในส่วนของการนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานั้น มีจำนวนผลงานวิจัยที่ส่งเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จำนวน 22 ผลงาน แบ่งเป็นระดับปริญญาโทจำนวน 5 ผลงานและระดับปริญญาเอกจำนวน 17 ผลงาน โดยได้รับเกียรติจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญจิรา มากอ้น อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.พรพิมล ไชยสนิท อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการธุรกิจบริการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตวิทย์ อัจฉริยะพานิชกุล
อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม ICB1102 ชั้น 1 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และออนไลน์ผ่าน Zoom application
แกลลอรี่