ขอแสดงความยินดี กับหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา CAMT ที่ได้รับรางวัลหลักสูตรดีเด่น ประเภทยอดนิยม ประจำปีการศึกษา 2565

26 มกราคม 2567

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล วุฒิการณ์ ประธานหลักสูตรการจัดการความรู้และนวัตกรรม พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สืบพงศ์ เฉินบำรุง อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นผู้แทนหลักสูตร เข้ารับรางวัลหลักสูตรดีเด่น เนื่องในงานวันคล้ายสถาปนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 60 ปี ในโอกาสได้รับคัดเลือกจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็นหลักสูตรดีเด่น ประเภทยอดนิยม ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2565 ได้แก่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความรู้และนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ระดับปริญญาเอก และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับปริญญาโท ซึ่งเป็นหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา ของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้มอบรางวัล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวิทย์ ญาณจินดา รองคณบดี พร้อมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดี ณ ศาลาธรรม เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567
แกลลอรี่