พิธีลงนามความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC

9 มีนาคม 2563

คณะเกษตรศาสตร์

รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และ ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้แทนจากมหาวิทยาลัย ร่วมลงนาม MOU ตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมทุกจังหวัด ดันไทยสู่ประเทศผู้ส่งออกอาหารอันดับท็อปเทนของโลก และเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุนและส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตร การประดิษฐ์นวัตกรรม รวมทั้งเครื่องจักรกลเกษตร อีกทั้งยังเป็นศูนย์อบรมบ่มเพาะเกษตรกร สนับสนุน Smart Farmer รวมถึง Young Smart Farmer ในแต่ละจังหวัด และผลักดันงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านการวิจัย การพัฒนา การลงทุน การแปรรูป และการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์ ซึ่งพิธีการลงนามในครั้งนี้ เป็นการลงนามร่วมกันระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) ประธานคณะกรรมการการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 (นายอลงกรณ์ พลบุตร) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้แทนจากมหาวิทยาลัย / สถาบันการศึกษา 77 จังหวัดจากทั่วประเทศที่เข้าร่วมดำเนินการ ในวันที่ 5 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร 
แกลลอรี่