ประชุมรวมบุคลากรและพบปะพูดคุย ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564

25 ธันวาคม 2563

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดงาน "ประชุมรวมบุคลากรและพบปะพูดคุย ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564" โดย ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ถ่ายทอด แนวนโยบายเพื่อการพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ การกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนและสร้างการเติบโตของคณะฯ การรายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์สุขภาพสัตว์ รวมถึงข่าวสารราชการอื่น ๆ โดยคณะผู้บริหาร เปิดเวทีให้มีการถาม-ตอบประเด็นข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน มอบรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น และมอบของขวัญปีใหม่ ในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่