อาจารย์ CAMT ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมการส่งเสริมการเรียนรู้สู่มาตรฐานการจัดการความรู้

25 กุมภาพันธ์ 2565

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวิชย์ ถิ่นนุกูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์ ดร.อัจฉรา คำอักษร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยคณบดี (Acting Assistant Dean) ด้านการบริหารมาตรฐานระบบ ISO30401 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยาย "การส่งเสริมการเรียนรู้สู่มาตรฐานการจัดการความรู้" ให้แก่ ผู้บริหารและบุคลากรของ สำนักการคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) เพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ ผ่านระบบ ZOOM ในวันจันทร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
แกลลอรี่