ร่วมจัดประชุมนำร่องในพื้นที่ต้นแบบ “Cultured, Green and Smart City”

6 ตุลาคม 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณิษวาส จินตพิทักษ์ อาจารย์ประจำสาขาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมนำเสนอโครงการนำร่องในพื้นที่ต้นแบบ Cultured, Green and Smart City โดยได้รับเกียรติจาก ดร.โอฬาร ไชยประวัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและประธานผู้แทนการค้าไทย เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ พร้อมด้วยคุณกิตติรัตน์ ณ ระนอง ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี คุณโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแพร่ คุณวัลลภ แซ่เตี๋ยว อดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ดร.อดิชาติ สุรินทร์คำ ผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยาพิบัติภัย ผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมการประชุม  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ ได้ให้การต้อนรับ 

           ดร.โอฬาร ไชยประวัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงแนวทางการดำเนินงานในอนาคตเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์รวมประเทศไทยและจังหวัดในภาคเหนือ ให้ภาครัฐและภาคเอกชนในแต่ละพื้นที่นำเสนอข้อมูลเพื่อพัฒนาตามหลัก Sandbox ให้สอดรับกับการพัฒนา smart city พร้อมขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ เพิ่มมูลค่าให้ชุมชนและพัฒนาแรงงานในท้องถิ่น โดยมีโครงการที่เสนอเพื่อเป็นต้นแบบในครั้งนี้ ได้แก่

  • โครงการพัฒนาวัวเนื้อเชียงแสน เชียงราย เพื่อส่งออกไปประเทศจีน
  • โครงการเทศบาลเมืองแพร่ (Green, Wellness and Welcoming City)
  • โครงการปรับปรุงพัฒนาและขยายผลโครงการโคนมและโคเนื้อคุณภาพ เพื่อขจัดความยากจนและลดฝุ่นควัน ในแอ่งลำปาง
  • โครงการนำร่องในพื้นที่ต้นแบบ Cultured, Green and Smart City ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ

            นอกจากนี้คุณกิตติรัตน์ ณ ระนอง ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เน้นย้ำความต้องการของนายกรัฐมนตรี เรื่อง การเพิ่มมูลค่าสินค้าและการผลิตในส่วนท้องถิ่น เพื่อตอบรับกับความต้องการของประชาชนที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไป ณ ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Senior Wellness Center วันที่ 5 ตุลาคม 2566

แกลลอรี่