แมสคอม มช. จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 17 ปี คณะการสื่อสารมวลชน

26 สิงหาคม 2565

คณะการสื่อสารมวลชน

     วันนี้ (26 สิงหาคม 2565) รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประธานคณะกรรมการอำนวยการ คณะการสื่อสารมวลชน เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะการสื่อสารมวลชน ประจำปี 2565 ณ ห้อง Learning Space ชั้น 1 อาคารเรียนรวม คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางวีณา ภัทรประสิทธิ์ ประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกรรมการอำนวยการประจำคณะการสื่อสารมวลชน ให้เกียรติมาร่วมงาน โดยมีรองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน และผู้บริหารคณะให้การต้อนรับ

     ภายในงานประกอบด้วยพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคล และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารส่วนงานต่าง ๆ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า ตลอดจนผู้มีคุณูปการต่อคณะการสื่อสารมวลชน เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 17 ของการสถาปนาก่อตั้งคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และครบรอบ 58 ปี ของการก่อตั้งภาควิชาการสื่อสารมวลชน
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     พร้อมกันนี้ยังมีพิธีมอบรางวัลพิราบขาว ประจำปี 2565 ให้แก่คณาจารย์และบุคลากรดีเด่นของคณะ โดยรางวัลอาจารย์ดีเด่น ประจำปี 2565 ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ นำเจริญ และรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2565 ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ ไชยนันท์

     ด้านรางวัลพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565 แบ่งออกเป็นด้านบริหารอุทิศตนเพื่องานส่วนรวม ได้แก่ นางปิยะวัน จันทราภานนท์ นางสาววรรณา เกิดลาภ นางถิรนันท์ ศิริเรือง นายชัชวาลย์ ใหม่จันทร์ และ ว่าที่ร้อยตรีพลทรรปณ์ มัทธิว อดิศัยตรีเอกภาพ ด้านบริการ ได้แก่ นางสาวพิชญา ศรีพรหมมา และด้านสร้างสรรค์ ได้แก่ นายพิรุฬห์วัฒน์ พันธุ์แก้วขณะที่รางวัลพนักงานส่วนงานผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565 แบ่งออกเป็นด้านบริการ ได้แก่ นางสาวนันทนา สมนึก และด้านสร้างสรรค์ ได้แก่ นางสาวธัญพิชชา คำวงค์

     คณะการสื่อสารมวลชนเดิมเป็นภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะมนุษยศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2507 ก่อนจะได้รับการสถาปนาเป็นคณะในกำกับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2548 ปัจจุบันเปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรการสื่อสารมวลชน แบ่งเป็น 3 กลุ่มวิชา ได้แก่ วารสารศาสตร์บูรณาการ (Integrated Journalism) การสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) และการสื่อสารบันเทิง (Entertainment Communication) นอกจากนี้ ยังมีโครงการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (สื่อสาร – เศรษฐศาสตร์) และหลักสูตรภาพยนตร์ดิจิทัล รวมทั้งเปิดสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาการสื่อสารบูรณาการอีกด้วย ดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.masscomm.cmu.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร 0 5394 2703

     สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน
แกลลอรี่