การประชุมมาตรฐานและตัวชี้วัดสมาร์ทฟาร์ม และอาหารปลอดภัย และการลงนามข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาเครือข่ายอาหารปลอดภัยภาคเหนือ

5 มีนาคม 2563

คณะเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมมาตรฐานและตัวชี้วัดสมาร์ทฟาร์ม และอาหารปลอดภัย และการลงนามข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาเครือข่ายอาหารปลอดภัยภาคเหนือ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม และได้รับเกียรติจาก นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้บรรยายพิเศษ และพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาเครือข่ายอาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงใหม่และเครือข่ายภาคเหนือ โดยมี นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานสักขีพยานในการลงนาม และนายฐาปนา บุณยประวิทย์ เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานสักขีพยาน ทั้งนี้มีผู้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาเครือข่ายอาหารปลอดภัยภาคเหนือ ได้แก่
1. กลุ่มสมาร์ทฟาร์มเกษตรและอาหารปลอดภัย จำนวน 50 ฟาร์ม
2. กลุ่มตลาดสด จำนวน 5 แห่ง
3. กลุ่มศูนย์การค้าและร้านค้าปลีก จำนวน 3 แห่ง
4. กลุ่มโรงแรม จำนวน 15 แห่ง
5. กลุ่มภัตตาคารและร้านอาหาร จำนวน 20 แห่ง
6. กลุ่มโรงพยาบาลและโรงเรียน จำนวน 10 แห่ง
7. กลุ่มขนส่งโลจิสติกส์และคลังสินค้าอาหาร จำนวน 5 แห่ง
8. สถาบันการศึกษาด้านการเกษตรและอาหาร จำนวน 5 แห่ง
และมีผู้ร่วมลงนามเป็นหน่วยงานสนับสนุนพัฒนาเครือข่ายอาหารปลอดภัยและเครือข่ายภาคเหนือ ได้แก่
1. สถาบันการเงินและแหล่งทุน
2. หน่วยงานภาครัฐ
3. หน่วยงานภาคเอกชนและสังคม
แกลลอรี่