หนึ่งในผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Comparative Efficacy of Chimeric Porcine Circovirus (PCV) Vaccines against Experimental Heterologous PCV2d Challenges ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Veterinary Sciences (Published : 21 January 2023) ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI Quartile 2 / Scopus Quartile 1 Journal Impact factor 2.518

26 มกราคม 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

หนึ่งในผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Comparative Efficacy of Chimeric Porcine Circovirus (PCV) Vaccines against Experimental Heterologous PCV2d Challenges ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Veterinary Sciences (Published : 21 January 2023) ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI Quartile 2 / Scopus Quartile 1 Journal Impact factor 2.518

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mdpi.com/2306-7381/10/2/80

งานวิจัยเรื่อง Comparative Efficacy of Chimeric Porcine Circovirus (PCV) Vaccines against Experimental Heterologous PCV2d Challenges เป็นงานวิจัยที่ทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันโรคที่เกิดจากการติดเชื้อ Porcine circovirus ชนิดที่ 2 ในสุกร ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการใช้วัคซีนนี้ในอนาคต
แกลลอรี่