วิทยากรบรรยาย ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลทางสังคมกลุ่มจังหวัด” การขับเคลื่อนการบูรณาการโครงการด้านสังคมในระดับพื้นที่ ประจำปี 2563

28 กันยายน 2563

คณะสาธารณสุขศาสตร์

รศ.ดร.วราภรณ์ บุญเชียง รองคณบดี และ อ.ดร.กรรณิการ์ อินต๊ะวงศ์ อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้รับเชิญจาก สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 (สสว.9) ให้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลทางสังคมกลุ่มจังหวัด” การขับเคลื่อนการบูรณาการโครงการด้านสังคมในระดับพื้นที่ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 28 - 29 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 จังหวัดเชียงใหม่
#PHCMU
#PublicHealthCMU
แกลลอรี่