CAMT Summer Course x DII "DII CAMP UX UI Design"

12 มิถุนายน 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม CAMT Summer Course ค่าย DII CAMP UX UI Design ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ผ่าน Project Base Learning เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันและเป็นการพัฒนากำลังคนเข้าสู่อุตสาหกรรมดิจิทัล โดยมี คณาอาจารย์ประจำสาขาบูรณาการอุตสาหกรรมเป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยการจัดอบรมครั้งนี้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 2-4 มิถุนายน 2566 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่