โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเชื่อมโยงแผนระดับชาติ สู่การเชื่อมโยงการบริหารยุทธศาสตร์และแผนระดับต่าง ๆ ในพื้นที่

29 ตุลาคม 2563

คณะเกษตรศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเชื่อมโยงแผนระดับชาติ สู่การเชื่อมโยงการบริหารยุทธศาสตร์และแผนระดับต่าง ๆ ในพื้นที่ โดย:บทบาทของสถาบันการศึกษา” เมื่อวันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ และประชุมแบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการเชื่อมโยงแผนระดับชาติ สู่การเชื่อมโยงการบริหารยุทธศาสตร์และแผนระดับต่าง ๆ ในพื้นที่ โดย: บทบาทของสถาบันการศึกษา และเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันถึงทิศทางในการบริหารจัดการงานของคณะเกษตรศาสตร์ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของชาติ และแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ตลอดจนเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนและระดมความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการเชื่อมโยงแผนสู่การบริหารงานในระดับต่าง ๆ รวมถึงแนวทางการจัดทำแผนงานและโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ โดยมี คุณโสภณ แท่งเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร 
แกลลอรี่