ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ประชุมหาแนวทางเพื่อร่าง MOU ด้านการปรกันคุณภาพฯ EdPEx กับคณะศึกษาศาสตร์ มอ.ปัตตานี

14 มีนาคม 2562

คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและส่งเสริม ความเป็นล้านนา อาจารย์ ดร.มนต์นภัส มโนการณ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพองค์กร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยสนับสนุนยุทธศาสตร์ ร่วมประชุมหารือการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการประกันคุณภาพการศึกษา ตามแนวทาง EdPEx ร่วมกับผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง คณบดี และ อาจารย์สรินฎา ปุติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แกลลอรี่