วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 โครงการสังคมแห่งสุขภาวะทางเพศที่ชาญฉลาดและยั่งยืน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(Sexual Health) ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมออกบูธให้ความรู้เรื่องสุขภาวะทางเพศแก่นักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน

25 พฤษภาคม 2565

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 โครงการสังคมแห่งสุขภาวะทางเพศที่ชาญฉลาดและยั่งยืน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(Sexual Health) ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมออกบูธให้ความรู้เรื่องสุขภาวะทางเพศแก่นักศึกษาในโครงการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาภาพยนตร์ดิติทัล ก่อนการปฏิบัติสหกิจศึกษา คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้อง MCB 2408 อาคารเรียนรวม ชั้น4 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้มีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมและทำแบบประเมินสุขภาพทางเพศและสุขภาพจิต ผ่าน http://sexualhealthcmu.com เป็นจำนวนมาก

แกลลอรี่