คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาคณะฯ ประจำปี 2565

26 พฤษภาคม 2565

คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาคณะฯ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2565 เพื่อให้บุคลากรในคณะได้รับฟังนโยบายของคณะผู้บริหาร รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเปิดเวทีให้แสดงความคิดเห็น รวมถึงกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี โดยในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น.ได้มีกิจกรรมเปิดงานสัมมนา พร้อมทั้งกิจกรรมประกาศเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานดีเด่นปรจำปี 2565 รวมถึงการบรรยายและกิจกรรมการมีส่วนร่วมจากคณะผู้บริหารรูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom
แกลลอรี่