ร่วมประกาศเจตนารมณ์ ความร่วมมือจัดตั้งภาคีวิจัยโลกอนาคตแห่งประเทศไทย (Future Earth Thailand Consortium) ผ่านระบบออนไลน์

24 มิถุนายน 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


                     รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ ความร่วมมือจัดตั้งภาคีวิจัยโลกอนาคตแห่งประเทศไทย (Future Earth Thailand Consortium) ผ่านระบบออนไลน์ระหว่างสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีเจตนารมณ์ความร่วมมือกันในการจัดตั้งภาคีวิจัยโลกอนาคตแห่งประเทศไทย (Future Earth Thailand Consortium) ภายใต้ Earth Space System Frontier Research Thailand ทั้งนี้ในการประกาศเจตนารมณ์ครั้งนี้ได้ ตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างความสามารถในการส่งเสริมผลักดันบุคลากรและเครือข่ายผ่านงานวิจัยขั้น แนวหน้า (Frontier Research) และเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ธรรมชาติ และภัยพิบัติที่ อาจเกิดในอนาคต เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติอาหารและพลังงาน และพัฒนาสังคมเมืองยั่งยืน เป็นต้น โดยความร่วมมืองานวิจัยขั้นแนวหน้าของ Future Earth Thailand Consortium จะมุ่งเน้นไปที่การ เปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่จะขึ้นในอนาคตภายใต้ Earth Space System: ESS ซึ่ง ประกอบด้วย 1) Flood and drought 2) Land and forest degradation 3) Disease emerging (plant/livestock/human) 4) Air pollution 5) Blue carbon 6) Sea level rising and land subsidence 7) Heatwave 8) Ocean debris and acidity 9) Storm surge 10) Earthquake and tsunami ทั้งนี้ทุกสถาบันจะร่วมกันขับเคลื่อนงานวิจัยขั้นแนวหน้าด้านโลกอนาคต (Future Earth) เพื่อตอบสนองนโยบาย รัฐบาลและนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564
 
แกลลอรี่