คณะพยาบาลศาสตร์ มช. รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2562 (Thailand Quality Class : TQC 2019)

13 กุมภาพันธ์ 2563

คณะพยาบาลศาสตร์

ดร.จุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวผลรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมี คุณปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และ ดร.พานิช เหล่าศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ กล่าวรายงานและกล่าวแสดงความยินดี ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เมื่อวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

สำหรับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2562 (Thailand Quality Class : TQC 2019) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมเป็นเกียรติภายในพิธี รางวัลเกียรติยศดังกล่าวเป็นเครื่องหมายแสดงถึงมาตรฐานด้านการบริหารจัดการองค์กรเทียบเท่าระดับมาตรฐานโลก มอบให้จากสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม พิธีมอบรางวัลอย่างเป็นทางการจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (Bangkok International Trade & Exhibition Centre: BITEC) แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ถือเป็นรางวัลระดับโลก (World Class) เนื่องจากมีพื้นฐานทางด้านเทคนิคและกระบวนการตัดสินรางวัลเช่นเดียวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ The Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) ซึ่งเป็นต้นแบบรางวัลคุณภาพแห่งชาติที่ประเทศต่างๆ หลายประเทศทั่วโลกนำไปประยุกต์
แกลลอรี่