คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Active Learning เพื่อการก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 แก่ครูในสังกัด อบจ.เชียงใหม่ (รอบที่ 3)

25 พฤศจิกายน 2562

คณะศึกษาศาสตร์

ในระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2562 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Active Learning เพื่อการก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 โดยการอบรมในวันดังกล่าวนี้เป็นรอบที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ครูได้นำเสนอผลการออกแบบการจัดการเรียนรู้แก่คณะวิทยากร ซึ่งประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร อาจารย์ ดร.สุนีย์ เงินยวง อาจารย์ ดร. วิชญา ผิวคำ อาจารย์ อาทิตยา ยืนยง อาจารย์ศิริพร วงศ์ตาคำ และ ดร.สุระศักดิ์ เมาเทือก แล้วนำข้อเสนอแนะที่ได้รับไปปรับใช้ต่อไป ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทั้งนี้ ครูที่เข้ารับการอบรมเป็นครูจากโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านศาลา โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย และ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ซึ่งเป็นครูระดับประถมศึกษา 34 คน ครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 28 คน และ ครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 8 คน 
แกลลอรี่