มช. ร่วมขับเคลื่อนนำเสนอร่างเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี แก่ทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่

30 พฤษภาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

วันอังคารที่30 พฤษภาคม 2566 ผศ.ดร.ชนม์เจริญ แสวงรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมนำเสนอและรับฟังความเห็นของทุกภาคส่วนในการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี พร้อมนำเสนอร่างเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี พ.ศ.2566-2585 ให้แก่ทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคม เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี และนำไปสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ในกระบวนต่อไป โดยมีนายวีรพงษ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายศักดาวุธ ศักดิเศรษฐ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
แกลลอรี่