ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.ร่วมงานครบรอบ 30 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

18 ธันวาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

รศ.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล และนางสาววราลักษณ์ เศรษฐเสถียร เลขานุการคณะ เป็นผู้แทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงานครบรอบ 30 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565
แกลลอรี่