CAMT จัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปีแห่งการสถาปนา

13 ธันวาคม 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

          วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี (College of Art Media and Technology) เป็นวิทยาลัยฯ ในกำกับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2546 เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ของการพัฒนากำลังคนในพื้นที่ภาคเหนือให้มีความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันได้ในระดับนานาชาติโดยมุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ความยั่งยืน ในโอกาสนี้ได้ครบรอบ 20 ปีแห่งการสถาปนา ทางวิทยาลัยจึงมีการจัดเลี้ยงงานเฉลิมฉลอง CAMT 20TH ANNIVERSARY CELEBRATE PARTY เพื่อเป็นเกียรติให้วิทยาลัยฯ พร้อมก้าวเข้าสู่ปีที่ 21 อย่างเข้มแข็ง และผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่มีคุณภาพมาพัฒนาสังคม ประเทศชาติต่อไป ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี กล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร อาจารย์ ผู้บริหารโรงเรียน บริษัทพาร์ทเนอร์ ศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน เข้าร่วมงานในครั้งนี้
          ซึ่งวิทยาลัยฯมุ่งพัฒนางานวิจัยร่วมกับอุตสาหกรรมดิจิทัล สร้างนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ได้จริงถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีให้กับอุตสาหกรรม หรือนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์รวมทั้งเผยแพร่งานวิจัยสู่ระดับสากล
          ด้านการบริการวิชาการ ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไปปรับใช้ประโยชน์ ทั้งรูปแบบเพื่อการหารายได้ และพัฒนาสังคม
          ด้านการบริหารพัฒนาระบบบริหารและการจัดการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้ระบบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในกำกับด้วยหลักธรรมาภิบาล
          ภายในงานมีกิจกรรมโชว์จาก คณะผู้นำเชียร์วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี การแสดงดนตรีจาก Orchestra CMU การแสดงโชว์ Highlight – Mapping และการมอบรางวัลแก่ศิษย์เก่าดีเด่น เพื่อประกาศเกียรติคุณให้กับศิษย์เก่าที่มีอาชีพ หน้าที่การงาน ผลงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักศึกษา ซึ่งในอนาคตวิทยาลัยฯ ยังให้ความสำคัญกับการมุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น ร่วมกับการพัฒนาสังคมและชุมชนเพื่อให้ประเทศชาติเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป ในวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

แกลลอรี่