งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาฯ ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ นำนักศึกษาจิตอาสา ทำความดีเพื่อสังคม ในโครงการสำเภาปันรักบริหารธุรกิจจิตอาสาพัฒนาสังคม

5 กรกฎาคม 2567

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการสำเภาปันรักบริหารธุรกิจจิตอาสาพัฒนาสังคม ประจำปี 2567 โดยนำนักศึกษาจิตอาสาชั้นปีที่ 1 ร่วมกิจกรรมพัฒนาสังคมในพื้นที่เมืองเชียงใหม่และพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบและการเสียสละเพื่อสังคม อันเป็นหนึ่งในพันธกิจของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมและมีจิตสำนึกต่อสังคม

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ มีนักศึกษาร่วมเป็นจิตอาสามากถึง 440 คน โดยจัดแบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มๆ เพื่อแยกย้ายกันดำเนินกิจกรรม ได้แก่ เก็บขยะกำจัดแหล่งกำเนิดลูกน้ำยุงลายบริเวณมหาวิยาลัยเชียงใหม่ ทาสีอุปกรณ์เครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น พร้อมสร้างฐานกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้แบบ BBL ให้กับน้อง ๆ นักเรียนในสถานศึกษาต่างๆ อย่างโรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าม่วง ต.แม่แรม รวมถึงโรงเรียนบ้านหนองปลามัน ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ซึ่งกิจกรรมนี้ นอกจากจะสร้างรอยยิ้มให้กับน้องๆ นักเรียนแล้ว
ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่