รางวัลผลงานวิจัยเด่นของผู้ปฏิบัติในมหาวิทยาลัย สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561

17 มกราคม 2562

คณะเกษตรศาสตร์

รางวัลผลงานวิจัยเด่นของผู้ปฏิบัติในมหาวิทยาลัย สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561


รางวัลผลงานวิจัยเด่น ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.Hien Van Doan อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ

รางวัลผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารที่มีค่า Impact Factor สูงที่สุด ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย อาจารย์ประจำภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ได้ตีพิมพ์ในวารสาร INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES ที่มีค่า Impact Factor = 3.687 (ในฐานข้อมูล ISI) บทความเรื่อง "Individual versus Combinatorial Effects of Silicon, Phosphate, and Iron Deficiency on the Growth of Lowland and Upland Rice Varieties" Volume: 19 Issue: 3 Article Number: 899 DOI: 10.3390/ijms19030899 Published:MAR 2018

รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ประจำปี 2561 สูงที่สุด สำหรับผู้มีอายุเกิน 45 ปี ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ โตอนันต์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช จากบทความวิจัยเรื่อง "Mycoparasitic species of Sphaerellopsis, and allied lichenicolous and other genera" ได้ตีพิมพ์ในวาสาร IMA FUNGUS Volume: 5 Issue: 2 Pages: 391-414 Published: DEC 2014 จำนวนที่ได้รับการอ้างอิง 22 บทความ (ไม่นับอ้างอิงตัวเอง)

รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ประจำปี 2561 สูงที่สุด สำหรับผู้มีอายุไม่เกิน 45 ปี ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร อาจารย์ประจำภาควิชาภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช จากบทความวิจัยเรื่อง "Families, genera, and species of Botryosphaeriales" ได้ตีพิมพ์ในวาสาร Fungal Biology Volume 121, Issue 4, 1 April 2017, Pages 322-346 จำนวนที่ได้รับการอ้างอิง 20 บทความ (ไม่นับอ้างอิงตัวเอง)

รางวัลผลงานวิจัย/บริการวิชาการดีเด่น ด้านการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงประจักษ์ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ด้านการนำไปใช้ประโยชน์เชิงประจักษ์ ได้แก่ ผลงานวิจัยเรื่อง “การปรับปรุงพันธุ์ข้าวคุณภาพพิเศษ” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ จำจด เป็นหัวหน้าโครงการ ทีมวิจัยประกอบด้วย ศ.ดร.ดำเนิน กาละดี, รศ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย, ดร.ปณิตา บุญสิทธิ์, ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม, ดร.สิทธิชัย ลอดแก้ว, ผศ.ดร.ต่อนภา ผุสดี

2. รางวัลผลงานวิจัยรับใช้สังคมดีเด่น ด้านการนำไปใช้ประโยชน์เชิงประจักษ์ ได้แก่ ผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรและองค์กรท้องถิ่นเพื่อการจัดการผลิตทางเกษตรอย่างยั่งยืนบนฐานทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ เป็นหัวหน้าโครงการ ทีมวิจัยประกอบด้วย ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, นางกุศล ทองงาม, ดร.พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์, ผศ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ, ผศ.ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์, ผศ.ดร.ฉันทลักษณ์ ติยายน, ผศ.ดร.ประทานทิพย์ กระมล, อ.ดร.อนุพงศ์ วงศ์ไชย, นายเทวินทร์ แก้วเมืองมูล
แกลลอรี่