"อาหารทดแทนเกสรดอกไม้สำหรับเลี้ยงผึ้งพันธุ์" จัดแสดงนิทรรศการในงาน Thailand Research Expo 2022

9 สิงหาคม 2565

คณะเกษตรศาสตร์

อ.ดร.บาจรีย์ ฉัตรทอง อาจารย์ประจำภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้นำนวัตกรรม "อาหารทดแทนเกสรดอกไม้สำหรับเลี้ยงผึ้งพันธุ์" จัดแสดงนิทรรศการในงาน Thailand Research Expo 2022 (highlight zone)
โดยนวัตกรรมนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ มหาวิทยาลัยพะเยา กรมปศุสัตว์ บริษัท เอ็นพลัส อะโกร จำกัด และ ฟาร์มผึ้งพันธุ์ กุนทนฟาร์ม
ทั้งนี้นวัตกรรม "อาหารทดแทนเกสรดอกไม้สำหรับเลี้ยงผึ้งพันธุ์" เคยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในผลงาน "อาหารทดแทนเกสรดอกไม้สำหรับเลี้ยงผึ้งพันธุ์" ประเภทนวัตกรรมยอดเยี่ยม สาขานวัตกรรมเกษตรเพื่อเศรษฐกิจ ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศแบบครบวงจร CoE ของคณะเกษตรศาสตร์ ในงาน AIC Award 2022 จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้สนใจ สามารถชมนวัตกรรม "อาหารทดแทนเกสรดอกไม้สำหรับเลี้ยงผึ้งพันธุ์" นี้ได้ที่งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่1-5 สิงหาคมนี้ ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ สามารถลงทะเบียนเข้าชมงานแบบ Online ได้ที่

www.researchexpo.nrct.go.th
#วช #อว #ThailandResearchExpo2022 #มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ

แกลลอรี่