อาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ มช. รับรางวัลธรรมาภิบาล “สิงห์ทอง” สาขา “บริการวิชาการแก่สังคมดีเด่น” ประจำปี ๒๕๖๓

29 กรกฎาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภัทร ชูประดิษฐ์ อาจารย์ประจำภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับโล่รางวัลธรรมาภิบาล “สิงห์ทอง” สาขา “บริการวิชาการแก่สังคมดีเด่น” ประจำปี 2563 ในงานประทานรางวัลธรรมาภิบาล “สิงห์ทอง” ครั้งที่ 11 โดยได้รับเกียรติจาก นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ในรัชกาลที่ 9 เป็นประธานพิธี จัดโดย สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุ โทรทัศน์และหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท.) และภาคีเครือข่าย  เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภัทร ชูประดิษฐ์ อาจารย์ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับโล่รางวัลธรรมาภิบาล “สิงห์ทอง” ในสาขาบริการวิชาการแก่สังคมดีเด่น ประจำปี 2563 ในงานประทานรางวัลธรรมาภิบาล “สิงห์ทอง” ครั้งที่ 11 จัดโดย สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุ โทรทัศน์และหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท.) และภาคีเครือข่าย โดยได้รับเกียรติจาก นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ในรัชกาลที่ 9 เป็นประธานพิธี ในวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร


ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน บริหารดูแลจัดการที่ดีและเป็นแบบอย่างแห่งการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลตามพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งน้อมนำมาเป็นแนวทางเลือกปฏิบัติตามเหมาะสมของแต่ละบุคคล ทั้งมุ่งหวังให้นโยบายของรัฐในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณความรับผิดชอบต่อหน้าที่และตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจจึงได้จัดทำรางวัลนี้ขึ้น โดยโล่สิงห์ทอง ได้ประทานโดย “สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก” ประทานพระนามย่อ “ญสส” ให้ไว้ประจำโล่รางวัล ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2554 เพื่อเป็นสิริมงคลและเกียรติประวัติสืบไป ภายใต้โครงการยกย่องและสรรค์สร้างบุคคลและนักปกครองที่ดีและเป็นแบบอย่าง ขับเคลื่อนเพื่อความเข้มแข็งของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจและยกย่องบุคคลที่ทำดี คิดดี ปฏิบัติดี และควรค่าแก่การเป็นตัวอย่างที่ดี ให้เกิดความภูมิใจและประกอบคุณงามความดี ปฏิบัติหน้าที่ สร้างผลงานแก่องค์กร ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และขยันหมั่นเพียร ทำให้ผลดำเนินการองค์กรเป็นที่ศรัทธา และเชื่อมั่นแก่บุคคล และประชาชนในองค์กรนั้น ๆ อันจะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนส่งผลดีต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ในรัชกาลที่ 9 เป็นประธานพิธีมอบโล่เกียรติคุณให้แก่ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลแบบอย่าง โดยรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมเกียรติยศ ชื่อเสียง และความภาคภูมิใจ รวมถึงยังเป็นสัญลักษณ์แห่งการยกย่องและให้กำลังใจแก่บุคคลและองค์กรที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถจนประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และเป็นบุคคลที่รับผิดชอบงานในระดับนโยบายที่มีการบริหาร การดูแลและการจัดการที่ดี ทั้งยังเป็นการเผยแพร่แบบอย่างที่ดีให้กับบุคคลทั่วไปได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองสืบไป

ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/amscmu/photos/pcb.3729998487028413/3729994237028838/?type=3&theater
แกลลอรี่