คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าพบปะพูดคุยนโยบายและแนวทางการบริหารงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2566-2569)

26 ตุลาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหารและหัวหน้างาน ให้การต้อนรับ ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าพบปะพูดคุยนโยบายและแนวทางการบริหารงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2566-2569) พร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางในการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อพัฒนางานด้านการเรียนการสอน บริการวิชาการ งานวิจัยเชิงบูรณาการและสร้างนวัตกรรม รวมทั้งให้การบริหารงานของคณะสัตวแพทยศาสตร์ดำเนินไปอย่างมั่นคงต่อเนื่อง ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของสังคม ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2565
แกลลอรี่