คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนานักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อเพิ่มทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข ระหว่างวันที่ 9 -10 กรกฎาคม 2565

11 กรกฎาคม 2565

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ โดยงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์จัดกิจกรรม โครงการพัฒนานักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อเพิ่มทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุขและประสบความเร็จตามเป้าหมายของการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2565 โดยเชิญวิทยากรมาบรรยายในการสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวตนักศึกษาให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย โดยวันที่ 9 ก.ค. 65 เป็นการบรรยาย หัวข้อ “เรียนรู้ทักษะสำคัญแห่งอนาคตเพื่อความสำเร็จทางการศึกษา

และการใช้ชีวิตพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง” โดย อาจารย์นรพนธ์ ธรรมวิเศษศรี ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารของเชฟคลับมาสเตอร์เชฟประเทศไทย และวันที่ 10 ก.ค.65 การบรรยาย หัวข้อ “สร้างทักษะทางการใช้ชีวิตทางการศึกษาที่จำเป็นเพื่อความสำเร็จในยุคหลังโควิด 19” โดย อาจารย์ ดร.สุดปฐพี เวียงสี นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ, และนักกระบวนกรด้านจิตตปัญญาศึกษา (Edutainer) ณ ห้องประชุม 1 คณะบริหารธุรกิจ

จากนั้นในช่วงบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม นำโดยสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งเน้นกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่นักศึกษาภายในชั้นปีและระหว่างชั้นปี ณ อาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข้อมูลโดย : https://www.cmubs.cmu.ac.th/th/cmubs11072022/