อาจารย์ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมเป็นคณะทำงานกายภาพบำบัดอาสาพาหายใจ

16 สิงหาคม 2564

คณะเทคนิคการแพทย์

คณาจารย์และนักกายภาพบำบัดประจำแขนงระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ ดร.กภ.เสาวลักษณ์ เดชะ อาจารย์ ดร.กภ.บุษบา ฉั่วตระกูล และกภ.รุ่งทิวา กันทะอินทร์ ร่วมเป็นคณะทำงานกับกลุ่มอาจารย์กายภาพบำบัดระบบหายใจทั่วประเทศ สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทยและสภากายภาพบำบัด ในการผลิตสื่อให้ความรู้ รวมทั้งอบรมเตรียมความพร้อมให้นักกายภาพบำบัดจิตอาสา เพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยโควิด ระยะ Home Isolation โดยมีนักกายภาพบำบัดทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 1,200 คน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564 ผ่าน zoom application และ facebook live
แกลลอรี่