รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 10

30 กันยายน 2562

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 26-27 สิงหาคม 2562 รศ.ดร.พรชัย ราชตนะพันธุ์ และคณะ เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในงาน จากการนำเสนอผลงานเรื่อง Intelligent Packaging as Time-Temperature Indicator from Silver Nanocompsite for Agricultural and Food โดยมีทีมวิจัย คือ Apisit Seanjaiban,Teeranuch Singtisan, Panuwat Suppakul, Pornchai Rachtanapun 
แกลลอรี่