CAMT ร่วมกับอบจ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นักเรียนในสังกัด

4 มีนาคม 2567

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับองค์บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ การตัดต่อวิดีโอโดยใช้โปรแกรม CapCut สำหรับนักเรียนในสังกัด ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านศาลา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้โปรแกรมตัดต่อ เสริมสร้างทักษะความคิดสร้างสรรค์และได้ลงมือปฏิบัติจริงผ่านการตัดต่อโดยใช้โปรแกรม CapCut ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2567 ณ อาคารศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้
แกลลอรี่