Nurse CMU Run 2019: Run for Health พยาบาลชวนวิ่งเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2562

28 ตุลาคม 2562

คณะพยาบาลศาสตร์

21 ตุลาคมของทุกปี ตรงกับวันพยาบาลแห่งชาติ เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในฐานะที่พระองค์ท่านทรงสำเร็จการศึกษาทางด้านวิชาการพยาบาล และทรงปฏิบัติพระราชภารกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการพยาบาล ดังนั้นเพื่อรวมพลังแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พยาบาลวิชาชีพทั่วประเทศในทุกภูมิภาค พร้อมใจกันจัดกิจกรรมออกกำลังกายด้วยการวิ่ง เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย อีกทั้งเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพตนเองด้วยการปฏิบัติตนให้ถูกต้อง หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่นำมาซึ่งการเกิดโรคภัยไข้เจ็บ และ เสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงด้วยการออกกำลังกายเป็นประจำ

ในภาคเหนือ สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มูลนิธิพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจาก สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และ สภาการพยาบาล ให้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม NURSE CMU RUN 2019: RUN FOR HEALTH (พยาบาล มช. ชวนวิ่งเพื่อสุขภาพ) เนื่องในสัปดาห์วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2562 พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก คุณคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดงาน ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562

การแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1.Fun Run (ระยะทาง 3 กิโลเมตร) 2.Mini Marathon (ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร) และ 3.Charity Run นักวิ่งผู้ที่เข้าเส้นชัยทุกคนได้รับเหรียญที่ระลึกลงพระนามาภิไธยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ บริเวณแท่นพิธีรับเหรียญอันทรงเกียรติอีกด้วย รายได้ทั้งหมดจากการจัดกิจกรรมนำสร้างกุศลสมทบกองทุนสวัสดิการสำหรับพยาบาลทั่วประเทศ อีกทั้งร่วมสมทบทุนในการพัฒนากิจการด้านต่าง ๆ ของคณะพยาบาลศาสตร์ ตลอดจนเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาพยาบาลที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ นอกจากนี้ภายในงานได้จัดพิธีมอบถ้วยรางวัลของการแข่งขัน ได้แก่ ถ้วยเกียรติยศ OVERALL ประเภทชายและประเภทหญิง ถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะอันดับที่ 1-5 ในแต่ละรุ่นอายุ ได้แก่ อายุต่ำกว่า 19 ปี , อายุ 20-29 ปี , อายุ 30-39 ปี, อายุ 40-49 ปี , อายุ 50-59 ปี , อายุ 60-69 ปี และ รุ่นอายุ 70 ปีขึ้นไป
แกลลอรี่