รางวัลรองชนะเลิศ การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ประเภทงานวิจัย/นวัตกรรมเพื่อพัฒนางาน ในงาน CMU-KM Day

21 สิงหาคม 2563

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวสุมิตรา กันธะวงค์ นางสาวฌชกร ถาวรเกษมหทัย และนางสาวอรวรรณ ทองงาม พนักงานปฎิบัติการ โดยมีอาจารย์ดร.กรรณิกาณ์ ด้วงเจริญเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา จากผลงาน ระบบสนับสนุนการให้คำปรึกษา นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ประเภทงานวิจัย/นวัตกรรมเพื่อพัฒนางาน ในงาน CMU-KM Day ประจำปี 2563 ในหัวข้อ“จัดการความรู้สู่วิถีนิวนอร์มอล Knowledge Manage to New Normal Life” ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=749234982578450&set=a.127800324721922&type=3&theater
แกลลอรี่