ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์เชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การใช้งาน Gale eBooks เพื่อสนับสนุนงานวิจัยในยุค 4.0"

14 สิงหาคม 2562

สำนักหอสมุด

ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การใช้งาน Gale eBooks เพื่อสนับสนุนงานวิจัยในยุค 4.0" ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 -15.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ (ภายในห้องสมุด) ชั้น 3 อาคาร 3 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผูัสนใจสามารถลงทะเบียน ได้ที่ https://forms.gle/ecfdpH5qSXWYZg6q7 ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม ได้ที่ https://bit.ly/2yVpaYz
สอบถามรายละเอียด โทร. 0 5393 5071 email : amslibref@gmail.com หรือ facebook : AMSlibCMU 

แกลลอรี่