ต้อนรับคณะผู้เข้าการร่วมการอบรม the “Inter-institutional Meeting towards HaB 2.0”

21 กุมภาพันธ์ 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าการร่วมการอบรม the “Inter-institutional Meeting towards HaB 2.0” ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อการจัดการศึกษาบูรณาการแบบข้ามสหสาขาวิชา ข้ามชาติและสังคมในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนบทบาททางสังคมและพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาต่อการเรียนการสอน การวิจัย และการเผยแพร่ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ในแถบเอเชีย และแอฟริกา ซึ่งมีความร่วมมือกับศูนย์ภูมิภาคและสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (RCSD) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
แกลลอรี่