โครงการวิจัย Sexual Health สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดกิจกรรม Comprehensive Sex Education

26 พฤษภาคม 2565

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้โครงการ “สังคมแห่งสุขภาวะทางเพศที่ชาญฉลาดและยั่งยืนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” (Society of Intelligent and Sustainable Sexual Healthy Chiang Mai University) จัดการอบรมแกนนำสุขภาพ “Comprehensive Sex Education Training” ครั้งที่ 2 เพื่อให้ความรู้ให้แก่บุคลากร สำหรับกจิตวิทยาเพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากร และเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในด้านความหลากหลายทางเพศ สุขภาวะทางเพศและสุขภาพจิต โดยมี แพทย์หญิงอัมราภรณ์ ฤกษ์เกษม นักวิจัยประจำโครงการ เป็นประธานเปิดการอบรมแกนนำสุขภาพ และพร้อมกันนี้ได้เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเพศสภาวะ และความหลากหลาย การให้คำแนะนำเรื่องเพศกับวัยรุ่น ประเด็นการตีตราในสังคมไทย สถานการณ์ LGBTQ+ ในประเทศไทยและสิทธิพื้นฐาน โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในผู้มีความหลากหลายทางเพศ การใช้สารเสพติด และความหลากหลายในสิ่งกระตุ้นเร้าทางเพศ และปัญหาสุขภาพจิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพทางเพศ ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม ibis Styles

  

  

แกลลอรี่