ศาสตราจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ Harvard School of Dental Medicine ประเทศสหรัฐอเมริกา

5 เมษายน 2565

คณะทันตแพทยศาสตร์

ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์พีรนิธ กันตะบุตร อาจารย์สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก และผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศเพื่องานวิจัยทางเวชพันธุศาสตร์ (Center of Excellence in Medical Genetic Research) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญให้เป็น Visiting Professor ที่ Harvard School of Dental Medicine โดย บรรยายในหัวข้อเรื่อง “What is learned from Craniofacial Development and Genetic Disorders” ให้แก่นักศึกษาระดับบัณทิตศึกษาขั้นสูง (AGE Program) ณ Harvard School of Dental Medicine, Boston, Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565

และบรรยายในหัวข้อ “Tooth and Gum in Medical Genetics” ให้ อาจารย์ และ Fellow สาขา Medical Genetic ที่ Harvard Medical School ในวันที่ 6 เมษยน 2565 ได้มีการเจรจาเพื่อเริ่ม Genetic Research Collaboration กับ Prof. Yingzi Yang ซึ่งเป็น Associate dean for Research กับ Prof. William Giannobile ซึ่งเป็นคณบดี Harvard School of Dental Medicine


แกลลอรี่