แนะนำแนวทางการรับนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนดาราวิทยาลัย

2 พฤศจิกายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.สพ.ญ.ดร.กรรณิการ์ ณ ลำปาง หัวหน้าภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข และคณะทำงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เดินทางให้คำแนะนำแนวทางการรับนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะสัตวแพทยศาสตร์ การจัดการเรียนการสอน และการประกอบวิชาชีพ ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงปีที่ 6 ณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 โดยมี คุณครูปราณี บัวซอย หัวหน้าแผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย และคณะครู ให้การต้อนรับ
แกลลอรี่