นำเสนองานวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าวัสดุเศษเหลือกับตัวแทนหน่วยงาน CafeAmazon

27 มกราคม 2565

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

วันที่ 26 มกราคม 2565 รศ.ดร.พิชญา พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายวิจัย พร้อมด้วย ผศ.ดร.สรญา เขียวนาวาวงศ์ษา ผู้ช่วยคณบดี, ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร, ผศ.ดร.สุฐพัศ คำไทย และ อ.ดร.เปรม ทองชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ ร่วมหารือการนำงานวิจัยคณะอุตสาหกรรมเกษตรไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ รวมถึงความร่วมมือในการทำงานวิจัยร่วมกับบริษัท ปตท.น้ำมัน และการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (PTTOR) กับคุณวัชราภรณ์ ปรีชาวินิจกุล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และวางแผน ส่วนบริหารความยั่งยืนธุรกิจคาเฟ่อเมซอน ฝ่ายกลยุทธคาเฟ่อเมซอน บริษัท ปตท.น้ำมัน และการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
แกลลอรี่