มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ความสำคัญแก่บุคลากร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ จัดโครงการ “พัฒนาทักษะต่างประเทศสำหรับเครือข่ายนักการทูต (Certified International Ambassador: CIAm)”

23 กันยายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

       มหาวิทยาลับเชียงใหม่จัดอบรม “พัฒนาทักษะต่างประเทศสำหรับเครือข่ายนักการทูตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Certified International Ambassador: CIAm)” สร้างความรู้ความเข้าใจ พร้อมพัฒนาทักษะต่างประเทศสำหรับผู้บริหารระดับส่วนงานต่าง ๆ


      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดอบรม “พัฒนาทักษะต่างประเทศสำหรับเครือข่ายนักการทูตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Certified International Ambassador: CIAm)”  ระหว่างวันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2565  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรกัญญา บูรณพัฒนา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน  เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมวีรันดา รีสอร์ท เชียงใหม่

     ภายในงานได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ บรรยายพิเศษเรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนพันธกิจด้านการต่างประเทศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ นายพันธจักร ว่องปรีชา วิทยากรผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการทูต และการต่างประเทศ บรรยาย เรื่อง ทักษะต่างประเทศสำหรับเครือข่ายนักการทูต มช. การจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับงานด้านต่างประเทศ สร้างกลุ่มเครือข่ายนักการทูตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดขึ้นสำหรับรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี รองผู้อำนวยการที่รับผิดชอบงานด้านวิเทศสัมพันธ์ และผู้ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ มุ่งเน้นตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 เสริมสร้างความคล่องตัว ฉับไว มีแนวปฏิบัติด้านวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยที่เป็นแนวทางเดียวกันและเป็นระบบ ซึ่งภายในงานมีเนื้อหาการอบรม อาทิ หลักพิธีการทางการทูต และการรับรองอาคันตุกะต่างประเทศ ตลอดจนการยกร่างสุนทรพจน์ในรูปแบบต่าง ๆ และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

      การปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในทุกส่วนงาน จะช่วยกระตุ้นให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อพัฒนากิจกรรมด้านวิเทศสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ เกิดความรู้สึกร่วมในการดำเนินกิจกรรมในฐานะทูตด้านการต่างประเทศอย่างเต็มภาคภูมิ นำไปสู่การเพิ่มพูนเครือข่ายพันธมิตรในระดับสากลอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรม เพื่อบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่