ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมนำเสนองานวิจัยเชิงปฏิบัติการ ในการประชุมงาน Museum Forum 2021 Online Farsighted Museum :Sighting Forward to Aging Society

27 กันยายน 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมนำเสนองานวิจัยเชิงปฏิบัติการ จำนวน 2 โครงการซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) ภายใต้โครงการมิวเซียมสายตายาว มองการณ์ไกล เพื่อสังคมสูงวัย ในการประชุมงาน Museum Forum 2021 Online Farsighted Museum :Sighting Forward to Aging Society ระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ร่วมจัดโดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) และพันธมิตรพิพิธภัณฑ์ทั้งในไทยและต่างประเทศ รวมถึงองค์กรภาคีเครือข่าย เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนให้ผู้สูงวัยทั่วโลกได้เข้าถึง เรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตในพิพิธภัณฑ์
รวมถึงการพัฒนางานพิพิธภัณฑ์ให้เป็นพื้นที่รองรับที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของโลก โดยได้นำเสนองานวิจัยเชิงปฏิบัติการในวงอภิปรายหัวข้อประเด็น ดังนี้
.
1.การสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) จากโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ กล่องพิพิธภัณฑ์เพื่อผู้สูงวัยติดเตียง Museum (VR) Box for Bedridden Patients
ผู้นำเสนอ : คุณกาญจนา จิโน - กลุ่มเพื่อนศิลปินอิสระ
ร่วมกับศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์กวิน ว่องวิกย์การ หัวหน้าศูนย์ออกแบบและให้คำปรึกษางานสถาปัตยกรรมและคุณวิภาดา ศุภรัฐปรีชา เป็นที่ปรึกษาโครงการ
.
2.ความเข้าใจต่างวัฒนธรรมหรือกระบวนทัศน์ Cross –Generation Understanding จากโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ สองวัย ... หัวใจเดียวกัน Two Generation ... Same Mind ผู้นำเสนอ : คุณวิภาดา ศุภรัฐปรีชา
.
ผู้ที่สนใจศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ Museum Forum 2021 (ภาษาไทย-อังกฤษ) ได้จาก
https://www.museumsiam.org/museumforum2021
https://farsightedmuseum.com/
และภาพกิจกรรมอื่นๆ เพิ่มเติมได้จาก https://www.facebook.com/museumsiamfan
.
ขอขอบคุณ : ภาพและข้อมูลจากสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
แกลลอรี่