พิธีบายศรีสู่ขวัญและงานรับขวัญขันโตก ประจำปี 2562 ฮับขวัญน้องหล้า สู่เฮือนสีแสด ฮั้วสีม่วง

11 ตุลาคม 2562

คณะพยาบาลศาสตร์

สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญและงานรับขวัญขันโตกแก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 "ฮับขวัญน้องหล้า สู่เฮือนสีแสด ฮั้วสีม่วง" โดยมี อาจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาการจัดการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ คุณเฉลิมเวทย์ อูปธรรม ทำหน้าที่เป็นหมอทำขวัญ ณ ห้องโถงชั้นล่าง ข่วงม่วนใจ๋ อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 พิธีดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงความยินดีและต้อนรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ของคณะฯ รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาใหม่ รุ่นพี่ และ คณาจารย์ ที่สำคัญถือเป็นการอวยพรและเรียกขวัญกำลังใจในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย อีกทั้งเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีทางล้านนาที่มีคุณค่าให้คงอยู่สืบไป ช่วงท้ายของงานได้จัดการประกวด Nursing CMU Ambassador 2019 เพื่อคัดเลือกตำแหน่งทูตวัฒนธรรมของคณะฯ ซึ่งมีตัวแทนนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 จากหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ เข้าร่วมกิจกรรม ผู้ชนะเลิศจะเข้าประกวดทูตวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (CMU Ambassador 2019) เป็นลำดับต่อไป


เชียงใหม่นิวส์ออนไลน์ https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1135171
แกลลอรี่