มอบรางวัลการประกวดพัฒนาวีดีโอ online Experience

30 ตุลาคม 2563

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพงศ์ สุกัณศีล รองคณบดีฝ่ายวิชการและวิจัย วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบรางวัลให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการประกวดการพัฒนาวีดีโอ Online Experience สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี” เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย โดยร่วมกับบริษัท Airbnb เพื่อนำเสนอเนื้อหาด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับผู้คนทั่วโลกแบบ New Normal โดยไม่ต้องเดินทาง และยังถือเป็นการสร้างความต้องการในการท่องเที่ยวในอนาคต โดยนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่ทีม Golden Triangle รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 5000 บาท ได้แก่ ทีม Mai Wang Jing Jing และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 2500 บาท ได้แก่ทีม A Rue wa เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
แกลลอรี่