ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก National Taiwan University และ Tzu chi University เขตปกครองพิเศษไต้หวัน

13 กุมภาพันธ์ 2563

คณะพยาบาลศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข รองคณบดีฝ่ายวิจัย วิเทศสัมพันธ์และนวัตกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลจาก National Taiwan University และ Tzu chi University เขตปกครองพิเศษไต้หวัน ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างคณะฯ กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 12 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2563
แกลลอรี่