ประชุมกลุ่ม SciTech Consortium เพื่อแลกเปลี่ยนและหารือการบูรณาการการทำงานร่วมกัน

9 สิงหาคม 2565

คณะเกษตรศาสตร์

การประชุมกลุ่ม SciTech Consortium คณบดีกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
ร่วมประชุมกลุ่ม SciTech Consortium เพื่อแลกเปลี่ยนและหารือการบูรณาการการทำงานร่วมกัน ณ Agri Co-working Space คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565
#เกษตรมช
แกลลอรี่