CAMT จัดประชุม โครงการ DigiHealth-Asia

16 กุมภาพันธ์ 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

CAMT จัดประชุม โครงการ DigiHealth-Asia ภายใต้กรอบความร่วมมือ Erasmus+ ร่วมกับ มหาวิทยาลัย University of Ghent ประเทศเบลเยี่ยม และ Northumbria University และ University of Huddersfield ประเทศ สหราชอาณาจักร ร่วมกับประเทศปากีสถาน และ ประเทศมองโกเลีย เพื่อพัฒนาหลักสูตรด้าน Digital Transformation สำหรับอุตสาหกรรมสุขภาพในประเทศไทย การประชุมครั้งนี้ เป็นการจัดประชุมแบบ Physical meeting ครั้งที่ 2 ของโครงการ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละมหาวิทยาลัยและความก้าวหน้าของโครงการ ในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ การป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุ รวมทั้งติดตามการพัฒนาหลักสูตรด้าน Digital ของโครงการ เนื่องด้วยทางโครงการ DigiHealth-Asia ได้มีเป้าหมายที่จะเพิ่มศักยภาพในสถาบันอุดมศึกษา ของประเทศพันธมิตร (ปากีสถาน ไทย และมองโกเลีย) ในด้านสุขภาพดิจิทัลและเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานในระบบการดูแลสุขภาพเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงระบบการรักษาพยาบาลให้ทันสมัยในประเทศกลุ่มพันธมิตร

การพัฒนาหลักสูตรด้าน Digital และการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลด้านสุขภาพนั้น ยังเป็นการเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการ การป้องกัน การรักษา และการดูแลผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาระบบการรักษาพยาบาลของประเทศไทยเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในอนาคต ประชุม ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566
แกลลอรี่