บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงาน “Oral Presentation KM ในงาน CMU KM Day

31 สิงหาคม 2565

คณะบริหารธุรกิจ

บุคลากรคณะบริหารธุรกิจได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงาน “Oral Presentation KM แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู้ของส่วนงาน/การพัฒนางานประจำ” ในหัวข้อนำเสนอ “เพิ่มประสิทธิภาพการให้คำปรึกษาเพื่อวางแผนการศึกษาให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” โดยเป็นผลงาน QCC ของกลุ่มเลขานุการงานบริการการศึกษาซึ่งนำเสนอโดยคุณฐิตารีย์ยิ้มประเสริฐและในหมวดนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจำนวน 19 ผลงาน

นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลชมเชยในการนำเสนอผลงาน “Oral Presentation KM งานวิจัย/นวัตกรรมเพื่อพัฒนางาน/การบริการ/การบริหารจัดการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ในหัวข้อนำเสนอ “การพัฒนาระบบ KPI Data Collection and Dashboard เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยใช้กิจกรรมกลุ่ม QCC แบบ Theme Achievement (TA)” เป็นผลงาน QCC ของงานพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ซึ่งนำเสนอโดยคุณศุภลักษณ์วันปั่นโดยในหมวดนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้นจำนวน 12 ผลงาน

โดยนำเสนอและรับมอบรางวัลในงาน CMU – KM Day ประจำปี 2565 พัฒนางานประจำนำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข สำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “สรรค์สร้างความรู้ พัฒนานวัตกรรม นำความยั่งยืนสู่สังคม Establish wisdom and innovation to sustainable social community” ในรูปแบบ Hybrid (On-Site & Online) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565

ข้อมูลโดย : https://www.cmubs.cmu.ac.th/th/cmubs31082022/
แกลลอรี่