The 2nd National Basic Stem Innovation Hybrid Forum 2022

30 กันยายน 2565

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

อาจารย์ ดร. ปฏิสนธิ์ ปาลี รองคณบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศรับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่สนับสนุนงานวิชาการนวัตกรรมสะเต็มศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติครั้งที่2 จาก ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธี โดยวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานทางวิชาการ การจัดกิจกรรมเล่นเกมด้วยเทคโนโลยี Virtual Reality (VR) และ จัดอบรมให้ความรู้ในหัวข้อ "การสร้าง AR ด้วยโปรแกรม Assemblr Eucation" วิทยากรโดย อาจารย์.ดร จิรพิพัฒน์ ธัญพงษ์ภัทร อาจารย์ประจำสาขาบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล เพื่อ ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งถือเป็นความรู้สำคัญสำหรับการพัฒนาทักษะแห่งโลกอนาคต ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2565
แกลลอรี่